Nákupný košík

Ochrana osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia a definície

1. Pre potreby tohto dokumentu sa rozumie:

 • Prevádzkovateľ: Martin Neupauer – NemaX, Železničná 118, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 41766725
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
 • Tretia osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá získava, poskytuje, uchováva a spracováva Osobné údaje

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.tetra-fish.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (pre potreby tohto dokumentu Účastník definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s legislatívnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)

4. Účastník je fyzickou osobou alebo kontaktnou osobou právnickej osoby, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby. Účastník je oprávnený uzatvárať obchod a poskytovať svoje Osobné údaje po dovŕšení veku 16 rokov. Pred dovŕšením tejto vekovej hranice je účastník oprávnený uzatvárať obchod a poskytovať Osobné informácia len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

5. Účelom spracovania osobných údajov je predaj tovaru a služieb Účastníkovi prostredníctvom internetového obchodu www.tetra-fish.sk . V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracovávaniu Osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

 1. osobné údaje sú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 2. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
 3. zabezpečenie zmluvných služieb poskytovaných Tretími osobami, ako sú preprava zásielky, platobné rozhranie, poskytovanie úveru na kúpu tovaru, analýza a vývoj e-shopu a pod. Doba spracovania: po dobu trvania zmluvného vzťahu.

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

 1. daňový doklad bude uchovávaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

 1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie obchodných oznámení v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

 1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovávania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 3. zasielanie dotazníkov Heureka – overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu správcovi – spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (vyžaduje sa súhlas Účastníka);
 4. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Pre potreby tohto dokumentu sa rozlišujú:

– technické cookies sú potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).

– funkčné cookies zabezpečujú uchovávanie hesiel a iných preferencií (jazyk, časové pásmo a pod.). V takom prípade je heslo Užívateľa vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, slúži k uľahčeniu práce s internetovým obchodom Prevádzkovateľa. Doba spracovávania Osobných údajov je pre tento účel 3 roky.

– analytické cookies pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod. Analytické cookies Prevádzkovateľa sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o Osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe.

Pre účely remarketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Remarketingové aktivity Prevádzkovateľa je možné zastaviť vymazaním súborov cookies z pamäti prehliadača v technickom zariadení Účastníka.

V prípade udelenia výslovného súhlasu Účastníka so spracovaním Osobných údajov sú tieto uchovávané maximálne 7 rokov, prípadne do odvolania súhlasu Účastníka.

III. Poskytovanie Osobných údajov Tretej osobe

1. Prevádzkovateľ poskytuje Osobné údaje Tretej osobe výhradne ne základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov.

2. Tretej osobe poskytuje Prevádzkovateľ osobné údaje za nasledovnými účelmi:

a. Príjem, evidencia a administrácia objednávok

INTERNET SK, s.r.o., IČO: 35826339, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, – zabezpečenie a vývoj webového prevádzkového prostredia pre internetový obchod www.tetra-fish.sk formou nájomnej zmluvy.

b. Preprava tovaru

General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942, so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča – preprava balíkových zásielok s hmotnosťou nepresahujúcou 40kg

Slovenská Pošta, a.s., IČO: 36631124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica – preprava balíkových zásielok s hmotnosťou nepresahujúcou 10kg

c. Marketing

Heureka Shopping, s.r.o., IČO:02387727, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha, Česká Republika – marketingový prieskum spokojnosti zákazníka formou elektronického dotazníka pre zákazníkov, ktorí navštívili internetový obchod Prevádzkovateľa prostredníctvom stránok Heureka Shoping, s.r.o.

IV. Ochrana Osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Pokiaľ Účastník poskytuje Osobné údaje tretej osoby, je povinný túto tretiu osobu o tejto skutočnosti informovať.
 5. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 7. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním Osobných údajov

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 1. umožnenie prístupu k poskytnutým Osobným údajom;
 2. oprava poskytnutých Osobných údajov;
 3. výmaz poskytnutých Osobných údajov;
 4. obmedzenie spracovávania Osobných údajov;
 5. podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 6. prenos Osobných údajov na iného správcu;
 7. námietka proti spracovaniu Osobných údajov;
 8. odvolanie súhlasu na spracovávanie Osobných údajov.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke informačného e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa, formou písomnej elektronickej žiadosti na zaslanej e-mail info@tetra-fish.sk, písomne prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo inej doručovacej spoločnosti alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach internetového obchodu www.tetra-fish.sk .

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu 2) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@tetra-fish.sk
 2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@tetra-fish.sk. Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. zablokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

VI. Bezpečnosť Osobných údajov

1. Osobné údaje sú uchovávané Prevádzkovateľom a Tretími osobami prostredníctvom zabezpečených technických prostriedkov. Dáta sú uchovávané v autorizovaných a certifikovaných dátových centrách. Všetka komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom je šifrovaná.

2. Bezpečnostné systémy sú pravidelne monitorované a aktualizované.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. Riešenie prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom zabezpečujú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

Doprava zadarmo

Pri objednávkach nad 49,90€

Vrátenie tovaru do 20 dní

20 dní záruka vrátenia peňazí

Medzinárodná záruka

Ponúkaná v krajinách EU

100% Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa